learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Deklaracja dostępności


Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność architektoniczna

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zlokalizowane jest w budynku przy ul. Księżycowej 5 w Warszawie.

Rozwiązania architektoniczne budynku Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie gwarantują dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych – brak windy.

Budynek nie posiada windy wewnętrznej (budynek 3-kondygnacyjny). Budynek nie jest przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

Na parterze budynku znajduje się recepcja, w razie konieczności każdy z pracowników instytucji zobowiązany jest do obsługi petenta na parterze przy recepcji.

Nie ma żadnych ograniczeń do korzystania przez petentów z pomocy psa asystującego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych. 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie ma możliwość obsługi petentów w języku migowym.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie obsługuje skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres

e-mail: dc@lpr.com.pl lub telefonicznie (22) 22 99 742

Tą samą drogą można składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

W takim żądaniu prosimy o podanie:

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie elementu strony, której dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje uzupełniające

Nasza strona została zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.1 (poziom A) tak, aby była możliwość do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kompatybilność

Klawiatura

Strona Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest w pełni rozpoznawalna przez czytnik ekranu dla osób niewidomych NVDA.

Obsługa strony możliwa jest zarówno przy wykorzystaniu myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy TabShiftTabEnter i strzałek kierunkowych).

W celu zachowania prawidłowej kompatybilności zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w funkcje ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 

Responsywność — dostosowanie strony do prawidłowego działania na różnych urządzeniach mobilnych

Strona została zbudowana zgodnie z wymaganiami Responsive Web Design. Strona automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

A