learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Procedura udostępniania częstotliwości

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako operator dyspozytorskich sieci łączności radiowej dla potrzeb systemu Państwowe  Ratownictwo Medyczne (PRM), informuje o obowiązującej procedurze w zakresie udostępniania radiowych kanałów częstotliwości w paśmie 168/169 MHz, zarezerwowanych dla operatora przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

 1.  Podmiot, występujący o przydzielenie zarezerwowanych dla systemu PRM radiowych kanałów częstotliwościowych w paśmie 168/169 MHz, przesyła do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  następujące dokumenty:
  1. założenia techniczno – organizacyjne projektowanej sieci radiowej wraz z deklaracjami  zgodności  parametrów technicznych wszystkich planowanych do użycia radiotelefonów,
  2. formularz RRL (Radiokomunikacja Ruchoma Lądowa) o wydanie pozwolenia radiowego na  używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo – odbiorczych   pracujących w sieci wraz z załącznikami do formularza zawierającymi dane techniczne wszystkich stacji radiowych tworzących  sieć radiokomunikacyjną,
  3. aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS lub CEDIG) – wypis z właściwego rejestru może być zastąpiony wypisem z właściwego rejestru elektronicznego, ma on moc dokumentu  urzędowego,
  4. numer NIP oraz REGON,  
  5. oświadczenie o posiadaniu  potencjalnych jednostek systemu PRM (w przypadku potencjalnych dysponentów jednostek systemu)  lub
  6. zaświadczenie z właściwego Urzędu Wojewódzkiego o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM,  
  7. jeżeli osoba reprezentująca podmiot, podpisująca umowę, nie jest wskazana w KRS, należy do wypisu z właściwego rejestru dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby do podpisania umowy.

      Do ww. dokumentów nie należy załączać opłat skarbowych.

Podpisane dokumenty należy przesłać z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – /spzozlpr/SkrytkaESP

 1. Formularz RRL z załącznikami należy pobrać ze strony: www.uke.gov.pl w następującej kolejności: Częstotliwości – Pozwolenia radiowe –  Jak uzyskać pozwolenie radiowe – Wnioski o pozwolenie radiowe – Pozwolenie radiowe/ służba ruchoma lądowa i satelitarna – Załącznik (RRL_wniosek_radiokomunikacja_ruchoma_lądowa).
 2. Wskazane jest, aby opracowanie założeń organizacyjno-technicznych oraz formularza z załącznikami zlecić specjalistycznej firmie radiokomunikacyjnej.
 3. Operator dyspozytorskich sieci łączności radiowej dla potrzeb systemu PRM, dysponując ww.  dokumentami, uzupełnia je, proponując przydział częstotliwości wynikający z planowania radiowego, a następnie występuje do UKE o udzielenie pozwolenia radiowego.
 4. Uzyskane pozwolenie radiowe stanowi podstawę do udostępnienia przez operatora prawa do wykorzystywania właściwych częstotliwości radiowych zainteresowanym  podmiotom.
 5. Udostępnienie częstotliwości odbywa się na podstawie zawarcia stosownej umowy pomiędzy użytkownikiem, a operatorem sieci. Załącznikiem do umowy jest właściwe pozwolenie radiowe.

Pytania, dotyczące ww. procedury, można kierować w godz. 8.00 – 15.35 bezpośrednio do Działu Informatyki i Łączności w Lotniczym  Pogotowiu  Ratunkowym.  

Kontakt:

ePUAP: /spzozlpr/SkrytkaESP

e-mail: radio@lpr.com.pl

tel.:  (22) 22 99 742  

Do pobrania:

A