learjet

latamy, by ratować

Jesteś tutaj:

Kto ponosi koszty lotniczego transportu sanitarnego

  1. Podmiot leczniczy lub inny zlecający wykonanie lotniczego transportu sanitarnego ponosi koszty bezpośredniego użycia lotniczych zespołów transportu sanitarnego zgodnie z art. 161 d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; do kosztów tych zalicza się koszty paliwa i koszty opłat trasowych i za lądowanie; przez koszt bezpośredniego użycia lotniczych zespołów transportu sanitarnego rozumie się:
    a) w przypadku transportu wykonywanego przy użyciu śmigłowca, lot rozpoczynający się od startu w bazie i kończący się po wylądowaniu w bazie po wykonanym transporcie pacjenta lub materiału biologicznego wykorzystywanego do udzielania świadczenia zdrowotnego, które wymagają specjalnych warunków transportu,
    b) w przypadku transportu wykonywanego przy użyciu samolotu, lot z pacjentem na pokładzie lub lot z materiałami biologicznymi wykorzystywanymi do udzielania świadczeń zdrowotnych, które wymagają szczególnych warunków transportu.”
  2. Gotowość zespołu do wykonywania lotniczego transportu sanitarnego jest finansowana na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
  3. Koszty związane z przewozem transportem kołowym, tj. transportu między szpitalem a statkiem powietrznym, pokrywa Zlecający.
  4. Wysokość i zasady pokrywania opłat są ustalone w cenniku zatwierdzonym przez Dyrektora LPR. Informacji na temat w/w kosztów, udziela dyspozytor Centrum Operacyjnego LPR.

A